Landing background

Splošni pogoji uporabe – Grumson d.o.o.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Grumson d.o.o. ni registrirani borzni posrednik ali investicijski svetovalec in skladno z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo ne nudi storitev investicijskega svetovanja. Trgujete in prevzemate izključno odgovornost za oceno vseh informacij, ki jih ponuja aplikacija oziroma programska oprema Gbot in Spletna stran , in jo uporabljate na lastno odgovornost. Naložbe v vrednostne papirje, blago, valute, kripto valute in druge naložbene možnosti so špekulativne in vključujejo visoko stopnjo tveganja. Lahko izgubite vso naložbo ali znaten del svoje naložbe. Pred naložbo natančno preberite vse informacije v zvezi z vsako naložbo in se posvetujte s svojimi svetovalci.

1. Uvodna pojasnila

1.1. Dobrodošli pri Grumson, računalniško programiranje, d.o.o. (v nadaljevanju: »Grumson« ali »mi/naši«). Grumson preko Spletne strani www.gbot.si (v nadaljevanju: »Spletna stran«) Uporabniku ponuja aplikacijo oziroma programsko opremo GBot (v nadaljevanju: »Programska oprema«), ki omogoča Uporabniku trgovanje in vlaganje v kripto valute s pomočjo samodejnega kripto trgovalnega robota, katerega vi (izključno) nadzorujete in konfigurirate nastavitve.

1.2. Ti Splošni pogoji uporabe (v nadaljevanju: »Splošni pogoji«) veljajo in se uporabljajo za pogodbeno razmerje med Grumson in vami za kakršnokoli uporabo Spletne strani in Programske opreme, ki jo ponuja Grumson. Programske opreme ne morete uporabljati, ne da bi sprejeli te Splošne pogoje. Splošni pogoji so dostopni na spletni strani www.gbot.si.

2. Opredelitev pojmov

2.1. Grumson: Grumson, računalniško programiranje, d.o.o., Prešernova ulica 1, 6230 Postojna, Slovenija, matična številka 8865396000, je družba z omejeno odgovornostjo, ustanovljena po zakonodaji Republike Slovenije.

2.2. Uporabnik: posamezna fizična oseba ali pravna oseba, ki uporablja Programsko opremo. Uporabniki so v nadaljevanju opredeljeni tudi kot » vi «.

2.3. Programska oprema: aplikacija oziroma programska oprema imenovana GBot, ki jo je Grumson razvil, da Uporabnikom omogoča trgovanje s kripto valutami na kripto trgu v obliki samodejnega kripto trgovalnega robota (v nadaljevanju tudi: »bot«). Trgovanje, s pomočjo Programske opreme poteka na kripto borzni platformi Binance USD-M Futures.

2.4. Spletna stran: spletna stran podjetja Grumson: www.gbot.si.

2.5. Pogodba: vsaka pogodba o dobavi Programske opreme med Grumson in Uporabnikom, po kateri Grumson preko Spletne strani Uporabniku dobavi Programsko opremo za uporabo.

3. Uporaba Programske opreme in usposabljanje

3.1. Če želite uporabljati našo Programsko opremo, pošljite povpraševanje za dobavo Programske opreme na [email protected]. Po tem boste na vaš e-mail prejeli Splošne pogoje, Izjavo o omejitvi odgovornosti Grumson d.o.o. (GBot) (v nadaljevanju: »Izjava o omejitvi odgovornosti«), in Izjavo o varstvu osebnih podatkov Grumson d.o.o. (GBot) (v nadaljevanju: »Izjava o varstvu osebnih podatkov«), ki ob sklenitvi Pogodbe postanejo sestavni del te Pogodbe. Na vaš e-mail boste s strani Grumson prejeli tudi Navodila za uporabo Progamske opreme in obvestilo o potrebnih tehničnih in drugih pogojih za dobavo in uporabo Programske opreme ter prošnjo za posredovanje določenih podatkov (ime in priimek oz. naziv, naslov, in drugi potrebni podatki) za potrebe kreiranja predračuna za plačilo vpisnine skladno s 4. točko Splošnih pogojev. Navedeni dokumenti so dostopni tudi na spletni strani www.gbot.si.

3.2. Nato mora Uporabnik podjetju Grumson preko e-maila posredovati zahtevane podatke iz prejšnje točke Splošnih pogojev. Po prejemu teh podatkov bo Grumson Uporabniku preko e-maila posredoval predračun za plačilo vpisnine skladno s 4. točko teh Splošnih pogojev. Po prejemu plačila predračuna bo Grumson Uporabniku preko e-maila poslal potrditveni račun in Aktivacijsko kodo.

3.3. Po prejemu Aktivacijske kode se Uporabnik na Spletni strani registrira in ustvari svoj uporabniški račun tako, da vpiše vse potrebne podatke (ime in priimek oz. naziv, naslov, elektronski naslov) in s klikom potrdi in se strinja z vsemi dokumenti, navedenimi v 3.1. točki Splošnih pogojev. S tem je, ob upoštevanju vseh določil teh Splošnih pogojev, med Uporabnikom in Grumson sklenjena Pogodba.

3.4. Uporabnik po tem, ko ustvari svoj uporabniški račun, s Spletne strani na svoj računalnik prenese Programsko opremo in jo začne uporabljati skladno z Navodili za uporabo Progamske opreme, pri čemer Uporabnik sam določa način uporabe Programske opreme in je za posledice oz. rezultate, ki jih Programska oprema ustvari, sam tudi v celoti odgovoren.

3.5. Poskrbeti morate za zaščito podatkov za prijavo v svoj uporabniški račun račun in hraniti podatke v strogi tajnosti. Predvidevali bomo, da vsa dejanja iz vašega računa izvajate vi ali se izvajajo pod vašim nadzorom.

3.6. Strinjate se, da boste o svojem uporabniškemračunu zagotavljali ažurne, popolne in natančne podatke. Strinjate se, da boste uporabniški račun po potrebi takoj posodobili, da vas bomo po potrebi lahko kontaktirali.

4. Cene

4.1. Za uporabo Spletne strani in dobavo Programske opreme morate plačati enkratno vpisnino v višini 244€ (v ceni je vključen 22% DDV). Vpisnina se Uporabniku v nobenem primerune povrne. Pridržujemo si pravico do spremembe vpisnine v prihodnje, vendar bo sprememba veljala samo za nove Uporabnike.

4.2. Grumson bo Uporabniku po plačilu predračuna za vpisnino predračuna izdal račun.

4.3. Uporabnik je dolžan Grumson plačati 10 % od vsakokratnega mesečnega profita, ki ga ustvari Programska oprema. DDV se obračuna skladno z veljavnimi predpisi, razen v kolikor DDV ni potrebno obračunati skladno z veljavnimi predpisi. Grumson ima vpogled v stanje oziroma mesečni znesek profita na Spletni strani oz. v Programski opremi oziroma na uporabniškem računu Uporabnika ter na trgovalni račun kripto borze Binance in mu bo do vsakega 5. v mesecu izdal račun z rokom plačila 5 dni. Enako je v primeru izbrisa računa ali prenehanja Pogodbe skladno s 5. točko teh Splošnih pogojev.

4.4. Grumson ne nosi nobene odgovornosti za pristojbine, provizije, stroške, in davke, povezane z vašim sodelovanjem v kripto trgovanju, in/ali ki jih lahko zaračunajo tretje osebe.

4.5. Davki: uporaba Spletne strani oz. Programske opreme, storitev, ki so ponujene z njo, in zlasti posledične transakcije imajo lahko skladno z veljavnimi predpisi davčne učinke za Uporabnika. Uporabnik izrecno izjavlja, da bo sam ugotovil morebitne davčne učinke in pridobil ustrezen nasvet (npr. od davčnega svetovalca). Uporabnik tudi izrecno izjavlja, da Grumson ali katerakoli z njo povezana oseba ne bo odgovarjal za davčne obveznosti.

5. Trajanje in prenehanje

5.1. Ob vsakem dostopu ali uporabi Spletne strani ali Programske opreme ostajajo ti Splošni pogoji v celoti v veljavi in učinkujejo v zvezi s takim dostopom ali uporabo.

5.2. Pogodba traja za nedoločen čas.

5.3. Prenehanje Pogodbe:

5.3.1. Od sklenitve Pogodbe dalje lahko Uporabnik kadarkoli in brez navedbe razlogov odstopi od Pogodbe prek svojega e-maila na [email protected] s 7-dnevnim odpovednim rokom.

5.3.2. V primeru, da Uporabnik krši Pogodbo oz. Splošne pogoje, lahko Grumson odstopi od Pogodbe prek svojega e-maila [email protected] na e-mail Uporabnika s 7-dnevnim odpovednim rokom. V primeru bistvene kršitve Pogodbe oz. Splošnih pogojev, vključno z ravnanji Uporabnika iz 7. točke teh Splošnih pogojev, in v primeru neplačevanja svojih obveznosti po Pogodbi oz. Splošnih pogojih, lahko Grumson odstopi od Pogodbe brez odpovednega roka.

5.3.3. Ne glede na stranko, ki je odstopila od Pogodbe, ali v drugih primerih prenehanja Pogodbe, bo prenehanje Pogodbe pomenilo:

 • da se Uporabniku dostop do funkcij Programske opreme, takoj ukine oziroma onemogoči,
 • da se uporabniški račun Uporabnika ukine oziroma izbriše,
 • da je Uporabniku prepovedana nadaljnja uporaba Programske opreme,
 • da mora Uporabnik poravnati še vse zapadle in neporavnane obveznosti.

6. Pravica potrošnika do odstopa od Pogodbe

6.1. Uporabnik, ki se na podlagi Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) šteje za potrošnika, ima skladno s 43.č členom ZVPot pravico do odstopa od Pogodbe v 14 dneh brez navajanja razlogov. Ne glede na navedeno pa se mora Uporabnik (potrošnik) pred sklenitvijo Pogodbe (na daljavo za dobavo Programske opreme, ki je digitalna vsebina, ki ni zapisana na otipljivem nosilcu podatkov), strinjati, da se s sklenitvijo Pogodbe začne storitev opravljati takoj oz. da je Programska oprema dobavljena takoj, ter da s tem nima pravice odstopa od Pogodbe v odstopnem roku 14 dni, kot opredeljuje 43.č člen ZVPot. Pred sklenitvijo Pogodbe bo Uporabnik (potrošnik) izrecno podal Grumson naslednje soglasje: »Uporabnik soglašam s takojšnjim pričetkom izpolnjevanja Pogodbe s posredovanjem digitalne vsebine (Programske opreme), ki se ne dostavi na otipljivem nosilcu podatkov, pred potekom 14-dnevnega roka, in se s tem strinjam, da bom v skladu s 43.č členom ZVPot izgubil pravico do odstopa od Pogodbe, ko se nalaganje digitalne vsebine prične.«

7. Poštena uporaba naše Spletne strani in Programske opreme

7.1. Z uporabo naše Spletne strani in Programske opreme izjavljate, da ste stari vsaj 18 let.

7.2. Spletne strani in Programske opreme ne smete uporabljati tako, da s tem kršite slovensko zakonodajo ali katerokoli drugo veljavno zakonodajo in predpise.

7.3. Kot pogoj za uporabo Spletne strani in Programske opreme se strinjate, da nam ali Spletni strani ali Programski opremi ne boste posredovali nobenih informacij, podatkov ali vsebin, ki so napačne, netočne, nepopolne ali kršijo katerikoli zakon ali predpis. Poleg tega se strinjate, da ne boste vi niti ne boste dovolili tretjim osebam:

 • vstopiti v katerokoli nejavno/varno območje Spletne strani ali Programske opreme,
 • pošiljati viruse, črve, reklamno pošto, vsiljivo oziroma neželeno pošto, verižna pisma, neželene ponudbe ali oglase kakršnekoli vrste in za kakršenkoli namen,
 • raziskati, skenirati ali preizkusiti Spletno strani ali Programsko opremo ali kateregakoli drugega sorodnega sistema ali omrežja, ali kršiti kakršnokoli varnost ali avtentifikacijo,
 • uporabljati avtomatizirane sisteme programske opreme za pridobivanje podatkov s Spletne strani ali Programske opreme (»screen-scraping«),
 • izdelovati in distribuirati kopije Spletne strani ali Programske opreme,
 • poskusiti prodati, distribuirati, kopirati, oddati v najem, podeliti podlicenco, posoditi, združiti, reproducirati, spremeniti, prilagoditi, uporabiti vzvratni inženiring, razstaviti, razložiti, prenesti, zamenjati, prevesti, vdreti v, škodovati ali zlorabljati Spletno stran ali Programsko opremo,
 • ali ustvariti kakršnakoli izvedena dela.

7.4. Uporabniškega računa pod imenom nekoga drugega ne smete ustvariti ali delovati v imenu nekoga drugega na kakršenkoli drug način (storiti t.i. »krajo identitete«).

7.5. Če gre za uporabniški račun račun podjetja, lahko samo pooblaščena oseba trguje s takšnim računom. Uporabnik uporabniškega računa podjetja je odgovoren, da imajo dostop do računa samo pooblaščene osebe.

7.6. Grumson je upravičen (začasno ali trajno) blokirati vaš račun in vam zavrniti dostop do Spletne strani in/ali Programske opreme, če sumimo na zlorabo uporabniškega računa, Spletne strani ali Programske opreme. Prav tako lahko blokiramo vaš uporabniški račun ali vam onemogočimo dostop do Spletne strani in/ali Programske opreme, če ne upoštevate teh Splošnih pogojev.

7.7. Programska oprema omogoča trgovanje, ki poteka na kripto borzni platformi Binance USD-M Futures Programska oprema se v primeru, da Uporabnik sam in ročno prevzame trgovanje na svojem Binance Futures računu, zaustavi in trgovanje s Programsko opremo ne poteka več. Uporabnik v takšnem primeru v celoti prevzame odgovornost za tveganje oz. za morebitno izgubo, ki bi nastala kot posledica ročnega prevzema trgovanja.

8. Zasebnost

8.1 Grumson spoštuje vašo zasebnost in upošteva Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), veljavni Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter druge veljavne predpise s področja varstva osebnih podatkov. Ko boste uporabili našo Spletno stran in Programsko opremo, bomo zbrali določene osebne podatke od vas. V naši Izjavi o varstvu osebnih podatkov lahko preberete, katere osebne podatke zbiramo in za katere namene. Našo Izjavo o varstvu osebnih podatkov najdete tukaj: www.gbot.si.

9. Intelektualna lastnina

9.1. Grumson je imetnik oziroma ekskluzivni imetnik licence za vse pravice intelektualne lastnine, ki pripadajo in se nanašajo na (vso vsebino, ki je na voljo prek) Spletno stran in Programsko opremo, kot so, vendar ne omejeno na, patenti, patentne prijave, blagovne znamke, prijave blagovnih znamk, pravice izdelovalcev podatkovnih baz, storitvene znamke, trgovska imena, avtorske pravice, poslovne skrivnosti, licence, domenska imena, know-how, lastninske pravice in procesi (»Pravice intelektualne lastnine«).

9.2. Grumson svojim Uporabnikom podeli neprenosljivo, neizključno, nelicencirano in preklicljivo licenco, namenjeno pošteni uporabi Programske opreme.

9.3. Kakršnakoli druga uporaba Spletne strani in Programske opreme je izrecno prepovedana. Vse druge pravice do Spletne strani in Programske opreme si pridržujemo mi in naši dajalci licence. Če kršite katerikoli del licence, bo vaše dovoljenje za dostop do Spletne strani in Programske opreme in njeno uporabo takoj ukinjeno. Pridržujemo si pravico, da se v primeru takšne kršitve poslužimo pravnih sredstev, ki so na voljo v veljavni zakonodaji.

10. Razpoložljivost Programske opreme ter omejitev jamstev

10.1. Programska oprema deluje na računalnikih s sistemom Windows. Programska oprema je še vedno v fazi razvoja in se nenehno spreminja. Ni mogoče izključiti, da Programska oprema še ni popolnoma razvita in vsebuje šibke točke ali napake, ki lahko omejujejo uporabo Programske opreme in trgovanje na podlagi botov. Grumson si bo po svojih najboljših močeh in s kar največjo skrbnostjo prizadeval, da bosta Spletna stran in Programska oprema vedno na voljo. Kljub temu se Uporabnik zaveda, da se Spletna stran in Programska oprema zagotavljata prek interneta in mobilnih omrežij, zato na kakovost in razpoložljivost Spletne strani in Programske opreme lahko vplivajo dejavniki, na katere Grumson ne more vplivati.

10.2. Grumson ne prevzema nobene odgovornosti za nedostopnost Spletne strani in Programske opreme ali kakršnekoli težave ali nezmožnosti prenosa ali dostopa do vsebine ali kakršnekoli druge okvare komunikacijskega sistema, ki lahko povzroči, da Spletna stran in Programska oprema ne bosta na voljo.

10.3. Grumson ni odgovoren za kakršnekoli podpore ali vzdrževanja Spletne strani in Programske opreme. Grumson lahko – na podlagi diskrecijske pravice – občasno posodobi, spremeni ali prilagodi Spletno stran ali Programsko opremo in njihove funkcije za izboljšanje uporabniške izkušnje. Grumson ni odgovoren za kakršenkoli izpad, ki je posledica teh dejanj.

10.4. V največjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, Grumson zavrača vsa jamstva, ki niso izrecno izražena, glede razpoložljivosti Spletne strani in Programske opreme.

11. Vprašanja Uporabnika, nasveti in izjava o omejitvi odgovornosti

11.1. Uporabniki lahko Grumson postavljajo tehnična vprašanja o Spletni strani in Programski opremi preko [email protected]. Grumson bo Uporabnikom odgovarjal le glede delovanja Spletne strani in Programske opreme.

11.2. Grumson izrecno izjavlja, da:

 • Uporabnikom ne daje osebnih nasvetov glede priporočenih nastavitev botov
 • Uporabnikom ne nudi osebnega finančnega ali investitcijskega svetovanja.

11.3. Grumson na Spletno stran naloži Navodila za uporabo in/ali videoposnetke ter druge informacije o delovanju Spletne strani in Programske opreme.

11.4. Vsa Navodila za uporabo in videoposnetke ter informacije, ki jih naloži Grumson, so splošna in nikakor ne vsebujejo osebnih in/ali finančnih ali investicijskihnasvetov. Vsa uporaba teh orodij je na izključno odgovornost Uporabnika.

11.5. Uporabniki lahko prejemajo obvestila o transakcijah, opravljeni na njihovem uporabniškem računu, z uporabo storitve oz. aplikacije Discord. Vendar pa Grumson ne prevzema nobene odgovornosti za informacije, prejete prek navedene storitve, saj njihove funkcionalnosti in razpoložljivosti ne moremo nadzorovati.

11.6. Uporabnika prav tako zavezuje in se zaveda Izjave o omejitvi odgovornosti, ki jo najdete tukaj: www.gbot.si.

12. Tveganja in pravno svetovanje

12.1. Uporabnik se zaveda spremljajočih tveganj posedovanja, trgovanja in uporabe kripto valut in v celoti prevzema odgovornost za ta tveganja.

12.2. Nobena informacija, ki vam jo posredujemo mi, se ne sme razlagati kot dajanje pravnega nasveta. Upoštevajte, da zakoni države, v kateri prebivate, lahko prepovedujejo transakcije s kripto valutami. Če ste negotovi glede statusa kripto valut v vaši jurisdikciji, se za pravno pomoč posvetujte s pravnim strokovnjakom, ki opravlja dejavnost v vaši jurisdikciji.

13. Odgovornost

13.1. Nobena določba teh Splošnih pogojev ne izključuje ali omejuje odgovornosti Grumson, če je v skladu z veljavno zakonodajo ni mogoče izključiti ali omejiti.

13.2. Grumson vam ne odgovarja za kakršnokoli (neposredno ali posredno) škodo, ki jo utrpite zaradi uporabe Spletne strani ali Programske opreme ali vsebine, ki je na njih posredovana. Grumson na primer ne odgovarja za:

 • pravilno delovanje (hiper)povezav, ki jih ponuja Spletna stran ali Programska oprema,
 • kakovost botov,
 • (pomanjkanje) finančne koristi, katerokoli izgubo dobička, izgubo priložnosti, izgubo podatkov, ali druge neoprijemljive izgube za Uporabnike z uporabo Spletne strani ali Programske opreme.
 • kakršenkoli primer, ko Uporabnikom ukradejo računalnik, mobilno napravo, podatke za prijavo in/ali geslo in katerakoli tretja oseba kasneje uporablja Spletno stran ali Programsko opremo brez privolitve Uporabnika,
 • kakršnokoli škodo ali spremembo opreme Uporabnika, vključno z, vendar ne omejeno na računalniško opremo ali ročno napravo, ki je posledica namestitve ali uporabe Spletne strani ali Programske opreme,
 • neizpolnitev katerekoli obveznosti Grumson po teh Splošnih pogojih, kadar je takšna neizpolnitev posledica dogodkov, nad katerimi Grumson nima nadzora.

13.3. V primeru Uporabnika (potrošnika po ZVPot): Če ima Programska oprema stvarne napake:

 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet,
 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo Uporabnik kupuje, ki pa je bila Grumson znana oziroma bi mu morala biti znana,
 • če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane,
 • če je Grumson izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Uporabnik (potrošnik) lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti Grumson v roku 2 mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita in Grumson omogoči, da Programsko opremo pregleda.

Grumson ne odgovarja za stvarne napake na Programski opremi, ki se pokažejo potem, ko mineta 2 leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku 6 mesecev od izročitve.

Obvestilo o napaki lahko Uporabnik (potrošnik) Grumson sporoči osebno, preko pošte ali preko emaila [email protected], o čemer mu Grumson mora izdati potrdilo.

Uporabnik (potrošnik) ima v primeru stvarnih napak zahtevati od Grumson, da:

 • odpravi pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi ali
 • ponovno opravi storitev ali
 • vrne plačani znesek.

14. Zaveze Uporabnikov

14.1. Uporabniki bodo povrnili, zavarovali, branili in ščitili Grumson pred vsakršno odgovornostjo, škodo in stroški (vključno s stroški poravnave in razumnimi odvetniškimi stroški), ki izhajajo iz zahtevkov tretjih oseb glede:

 • kakršnekoli poškodbe ali škode, ki je posledica vedenja Uporabnika v zvezi z uporabo naše Spletne strani in Programske opreme; in
 • kršitev teh Splošnih pogojev s strani Uporabnika ali kršitev katerekoli veljavne zakonodaje ali predpisov.

15. Razno

15.1. Grumson si pridržuje pravico, da te Splošne pogoje kadarkoli spremeni brez navajanje razlogov. Uporabnik bo o spremembah Splošnih pogojev obveščen po elektronski pošti. O vseh spremembah Splošnih pogojev bo Uporabnik obveščen 10 dni vnaprej. Spremembe Splošnih pogojev bodo postale veljavne in zavezujoče ob izteku 10 dneva poteka roka za predhodno obvestilo. V primeru, da se Uporabnik s spremembami Splošnih pogojev ne strinja, ima pravico, da v tem 10-dnevnem obdobju odstopi od Pogodbe, pri čemer nastanejo posledivo, kot je to določeno v 5.3.3. točki Splošnih pogojev.

15.2. Uporabnik ne more prenesti pravic in obveznosti iz teh Splošnih pogojev na tretje osebe.

16. Povezave

16.1. Uporabniki se strinjajo, da Grumson ne prevzema odgovornosti za druga spletna mesta ali druge vire, ki jih na naši Spletni strani ponuja tretja oseba. Grumson ne prevzema odgovornosti za vsebino, oglase, projekte ali druge vire na zgoraj omenjenih spletnih mestih. Grumson ne prevzema nobene odgovornosti za blago, storitve ali informacije na zgoraj omenjenih spletnih mestih.

17. Neveljavnost posameznih določb

17.1. Neveljavnost ali neizvršljivost katerekoli določbe teh Splošnih pogojev ne vpliva na veljavnost ali izvršljivost katerekoli druge določbe teh Splošnih pogojev. Vsaka taka neveljavna ali neizvršljiva določba se nadomesti ali se šteje, da jo nadomešča določba, ki velja za veljavno in izvršljivo in katere razlaga mora biti čim bližje namenu neveljavne določbe.

18. Veljavno pravo in pristojnost

18.1. Za vsa vprašanja glede strukture, veljavnosti, uveljavljanja in razlage teh Splošnih pogojev se uporablja pravo Republike Slovenije. Uporaba Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga je izključena.

18.2. Morebitne spore, nastale zaradi kršitev teh Splošnih pogojev, Grumson rešuje po mirni poti. Kadar to ni mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani, Slovenija. V primeru potrošniških sporov se pristojnost sodišča določa skladno z veljavnimi predpisi.

19. Celotni dogovor

19.1. Ti Splošni pogoji predstavljajo celoten dogovor med Grumson in Uporabnikom. Ti Splošni pogoji nadomeščajo vsa predhodna sporočila, pogodbe ali dogovore med Grumson in Uporabnikom v zvezi z zadevo, obravnavano v teh Splošnih pogojih, bodisi ustno ali pisno.

19.2. V primeru konflikta med besedilom teh Splošnih pogojev in drugih dokumentov, navedenih v teh Splošnih pogojih, v slovenščini in angleščini ali pri razlagi le-teh, ima besedilo v slovenščini prednost.

20. Višja sila

20.1. Poleg drugih omejitev odgovornosti za naše obveznosti v skladu s temi Splošnimi pogoji ne odgovarjamo v primeru prekinitve in/ali zamude zaradi vzrokov, ki so zunaj našega razumnega nadzora (višja sila), ali iz njih izhajajo, vključno z, vendar ne omejeno na, dejanja katerekoli vlade, vojne ali druge sovražnosti, javne nerede, epidemije oz. pandemije, požar, poplave, snežne nevihte, potrese, eksplozije, embarge, teroristična dejanja, izpade električne energije, okvare opreme, dejanja tretjih ponudnikov podatkov, ali tretjih ponudnikov programske opreme.

21. Pritožbe, komentarji in predlogi

21.1. Grumson si prizadeva zagotoviti optimalne storitve. Če imate pritožbo, komentar ali predlog, nas lahko kontaktirate na [email protected]. Prosimo, posredujte nam svoje kontaktne podatke ter jasen opis in razlog za pritožbo. Pritožbe se običajno obravnavajo v 30 delovnih dneh.

Grumson d.o.o.
Prešernova ulica 1, 6230 Postojna, Slovenija
[email protected]
Matična št.: 8865396000
Davčna št.: 59852887